WAŻNE INFORMACJE!

Wprowadzamy zmiany w serwisie. Nie wszystko jeszcze działa i jest przetłumaczone.
Jeśli nie możesz się zalogować na swoje konto, to skorzystaj z opcji "Przypomnij hasło". Otrzymasz email z linkiem do resetowania hasła. Kliknij w link i ustal nowe hasło. Wiadomość może trafić do katalogu "SPAM".

Regulamin


Serwis nie przechowuje, nie publikuje oraz nie umieszcza bezpośrednio filmów i plików (avi, mov, flv, mpg, mpeg i innych) na serwerach własnych Serwisu.


Definicje.


W poniższym Regulaminie użyto następujących pojęć:


 • Hasło - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 • Konto (Konto Użytkownika) – podstrona Serwisu, w ramach której Użytkownik ma możliwość m.in. udostępniania odnośników (linków) do materiałów zamieszczonych w serwisach Użytkownika lub Podmiotów trzecich, do której dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu i dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz po każdorazowym zalogowaniu, polegającym na podaniu Loginu i Hasła;

 • Login - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;

 • Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą lub Użytkownikiem;

 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem formularza Rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu. Rejestracja następuje poprzez zaakceptowanie formularza Rejestracji oraz zaakceptowanie Regulaminu Serwisu, udostępnianych na jednej z podstron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza wymaganymi danymi, stosownie do postanowień Regulaminu;

 • Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie obejrze.se, zawierający m.in. udostępnione przez Użytkowników odnośniki (linki) do materiałów zamieszczonych w serwisach Użytkownika lub Podmiotów trzecich, a także opisy oraz komentarze Użytkowników dotyczące tych odnośników.

 • Strona/y – Usługodawca i Użytkownik;

 • Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie w ramach Serwisu;

 • Usługodawca – administrator Serwisu

 • Użytkownik – osoba dokonująca Rejestracji, która ukończyła 13 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (w tym również Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego);


Postanowienia ogólne.


 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, które obejmują usługi:


 • założenia i utrzymania Konta Użytkownika w Serwisie,

 • umożliwienia Użytkownikom uzupełniania bazy danych Serwisu o odnośniki (linki) do materiałów zamieszczonych w serwisach Użytkownika lub Podmiotów trzecich oraz przypisania ich do odpowiedniej kategorii,

 • umożliwienia Użytkownikowi dodawania opisów, komentarzy i zdjęć do udostępnionych odnośników,

 • umożliwienia Użytkownikom oceniania materiałów znajdujących się w sieci Internet w miejscu, do którego odsyła odnośnik (link) oraz oznaczania kategorii jako „obejrzanych”.


W celu dokonania Rejestracji Użytkownik ma obowiązek oświadczyć, że akceptuje postanowienia Regulaminu Serwisu, w tym postanowienia nakazujące uzyskanie zgody uprawnionych podmiotów w przedmiocie korzystania przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu z odnośników do materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowania, przesyłania i publicznego udostępnianie w Internecie.


Udostępniając w Serwisie odnośniki (linki) do materiałów zamieszczonych w serwisach Użytkownika lub Podmiotów trzecich, Użytkownik ma obowiązek oświadczyć, że posiada prawo do rozpowszechniania ww. odnośnika, a rozpowszechnianie to nie narusza postanowień Regulaminu Serwisu. W przypadku braku złożenia ww. oświadczenia udostępnienie odnośnika w Serwisie jest niemożliwe.


Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.


W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że udostępnienie przez Użytkownika odnośnika do materiałów zamieszczonych w serwisach Użytkownika lub Podmiotów trzecich nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym z naruszeniem uprzednio zaakceptowanego przez Użytkownika Regulaminu Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia Użytkownikowi uzupełnienia bazy danych Serwisu o odnośnik do materiałów zamieszczonych w serwisach Użytkownika lub Podmiotów trzecich, pomimo zawartej pomiędzy Stronami Umowy.


Niezależnie od pkt ww. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy, awatarów, zdjęć, opisów oraz odnośników udostępnianych w Serwisie w przypadku stwierdzenia, iż mogą one naruszać chronione prawem dobra Podmiotów trzecich lub naruszają dobre obyczaje.


Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.


Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny, logotypu i oprogramowania Serwisu przysługują Usługodawcy.


Usługodawca informuje, iż z uwagi na charakter Usług świadczonych na podstawie Regulaminu, mogą one być świadczone anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu obejrze.se.


Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnie Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.


Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Usługi.


Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:


 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

 • zachowania w poufności Hasła i Loginu,

 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości bazy danych Serwisu lub usług oferowanych w jego ramach, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik podczas korzystania z Serwisu dopuści się czynów, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną (tj. utrzymywanie Konta Użytkownika), której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego wypełnienia i zaakceptowania (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku) przez Użytkownika formularza Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.


W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się co najmniej:


 • potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,

 • wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,

 • podanie co najmniej Loginu, Hasła oraz adresu e-mail,

 • uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła.


Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Loginu i Hasła.


Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu i/lub Hasła.


Prawa własności intelektualnej.


Serwis nie zawiera żadnych nielegalnych treści - nie zawiera żadnych plików z filmami, a jedynie informacje na ich temat między innymi:


 • opis filmu,

 • opis serialu,

 • kody embed (HTML) do zewnętrznych serwisów m.in. openload.co, streamango.com, vidoza.net,

 • linki do zewnętrznych serwisów m.in. openload.co, streamango.com, vidoza.net,

 • lub bezpośrednie linki do plików umieszczonych w portalach zewnętrznych m.in. openload.co, streamango.com, vidoza.net.


Pliki objęte prawem autorskim wolno kopiować tylko wtedy, gdy jest się w posiadaniu oryginału. W tym przypadku, ściągnięta kopia będzie traktowana jedynie jako materiał zapasowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, co Użytkownicy publikują w Serwisie.


Użytkownicy Serwisu mogą dodawać materiały do Serwisu w postaci: kodu HTML, linku/odnośnika do innego serwisu. Jeśli materiał został zamieszczony w Serwisie przez Użytkownika bez wiedzy i zgody właściciela treści - prosimy o zgłoszone takiego przypadku bezpośrednio na adres kontakt@obejrze.se w celu usunięcia z Serwisu.


Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za używane przez Użytkowników objęte prawami autorskimi znaki towarowe, znaki firmowe i inne symbole. Jeśli takowy został zamieszczony w Serwisie przez Użytkownika bez wiedzy i zgody właściciela treści - prosimy o zgłoszone takiego przypadku bezpośrednio na adres kontakt@obejrze.se w celu usunięcia z Serwisu.


Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość obrazu, zgodę na publikacje, prawa do powielania, legalność, przyzwoitość czy jakikolwiek inny aspekt odnoszący się do wyświetlanych filmów i seriali online. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony możliwości wyświetlania filmów i seriali online, prosimy o kontakt z właścicielami odpowiedniego serwisu, na łamach którego dany film lub serial jest zamieszczony m.in. openload.co, clipwatching.com, streamango.com, vidoza.net.


Serwis nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania. Zrzeka się także odpowiedzialności za czasowe wstrzymanie, przerw technicznych lub pełnej likwidacji serwisu. Serwis nie gwarantuje i nie bierze odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie linków, dostępność filmów i seriali online, poprawnych opisów, a także za inne problemy związane z korzystaniem z zasobów.Zrzeczenie gwarancji.


Używasz serwisu obejrze.se na swoją odpowiedzialność w całym zakresie prawnym. Serwis zrzeka się wszelkich gwarancji w związku z Serwisem oraz jego użytkowaniem. obejrze.se nie udziela gwarancji na temat dokładności lub kompletności zawartości Serwisu oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie:


 • błędy, pomyłki, nieścisłości zawartości,

 • szkody osobistej czy strat mienia, wynikającej z dostępu i użytkowania naszego serwisu,

 • przypadki nieautoryzowanego dostępu i użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub informacji osobistych i/lub informacji finansowych w nim zawartych,

 • przerwy lub zaprzestanie transmisji do lub od naszego serwisu,

 • wszelkie usterki, wirusy konie trojańskie, lub podobne, transmitowane do lub poprzez nasz serwis przez osoby trzecie,

 • błędy lub zaniedbania dowolnej postaci w zawartości lub powodujące utratę lub szkodę dowolnego rodzaju poniesione jako efekt użytkowania zawartości zamieszczonej, przesłanej, transmitowanej, lub dostępnej przez usługę obejrze.se.


obejrze.se nie poręcza, nie gwarantuje czy przyjmuje odpowiedzialności za produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez podmioty trzecie z wykorzystaniem Serwisu lub też stron, do których się odnosi w dowolnym odsyłaczu, grafice czy reklamowane w inny sposób.


Serwis nie bierze udziału lub nie będzie odpowiedzialne za monitorowanie transakcji zawartych pomiędzy klientem a dostawcami produktów lub usług podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub usługi przez dowolne elementy pośrednie lub środowisko. Odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który powinien zachować zdrowy rozsądek i ostrożność w razie konieczności.

​Ograniczenie odpowiedzialności prawnej.


W żadnym wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe, szkody wynikające z wszelkich:


 • błędów, pomyłek lub nieścisłości w zawartości,

 • osobistych urazów lub szkód mienia, dowolnej natury jakkolwiek wynikających z dostępu i użytkowania naszego serwisu,

 • nieautoryzowanego dostępu lub użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub jakichkolwiek lub wszystkich osobistych informacji i/lub danych finansowych w nim zawartych,

 • dowolnej postaci przerw w transmisji do lub z naszego serwisu,

 • wszelkich usterek, wirusów, koni trojańskich lub podobnych, które mogą zostać przesłane z użyciem naszego serwisu przez podmioty trzecie,

 • wszystkie błędy lub zaniedbania w informacjach lub powodujące utratę lub szkody dowolnego rodzaju wynikające z użytkowania zawartości zamieszczonej.


Powyższe ograniczenia odpowiedzialności prawnej są w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.


Użytkownik potwierdza także iż Serwis nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone przez innych użytkowników, zawierające treści oszczercze, obraźliwe lub nielegalne. Postępowanie podmiotów trzecich oraz ryzyko poszkodowania wynikające z powyższych ustaleń spoczywa wyłącznie w Użytkowniku.

Tryb i sposób składania reklamacji.


Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.


Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Usługodawcykontakt@obejrze.se (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy).


Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.


Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).


Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.


Postanowienia końcowe.


Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu wiążącego Użytkownika, z wyłączeniem Użytkowników będących Konsumentami. W tym celu Usługodawca przekaże Użytkownikom, których zmiany dotyczą, stosowne powiadomienie wraz ze wskazaniem wprowadzanych zmian. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian w życie, a nastąpi to drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji adres e-mail, najpóźniej w dniu wprowadzenia zmian.


Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli ten w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy drogą elektroniczną, na adres: kontakt@obejrze.se, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa ulega rozwiązaniu, a Konto Użytkownika zostanie usunięte. Niezłożenie powyższego oświadczenia we wskazanym wyżej terminie oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika zmian w Regulaminie.


Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.


Umowa o świadczenie Usług może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.


Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2020 r.